Psychologische begeleiding
Psychologische begeleiding

Voor wie?

 • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 21 jaar
 • Ouder(s) die zich zorgen maken over hun zoon/dochter

Aanbod

Op basis van het eerste gesprek wordt met zorg en in overleg bepaald welke therapievorm het meest aangewezen is. U kan bij ons terecht voor:

Psychotherapie

Wanneer kinderen/jongeren/jongvolwassenen zich niet gelukkig voelen of niet zo goed in hun vel zitten, gaan ze dit soms vertellen maar vaker tonen ze dit in hun gedrag. Sommige kinderen zijn neerslachtig, angstig en teruggetrokken. Andere kinderen vertonen gedragsmoeilijkheden, zijn prikkelbaar of hyperactief.

Rond volgende thema's wordt onder andere gewerkt:

 • Angstproblemen (ook faalangst) en stressbeheersing
 • Gedragsproblemen
 • ASS en ADHD (psycho-educatie, sociaal-emotionele begeleiding)
 • Pesten
 • Lichamelijkheid en seksualiteit (ook grensoverschrijdend gedrag)
 • Emotionele problemen (snel boos, intens verdriet, onzekerheid, hooggevoeligheid, ...)
 • Laag zelfbeeld
 • Echtscheiding verwerken
 • Eetproblemen
 • Sociale problemen (verlegen, vaak ruzie...)

Vermits kinderen vaak liever hun beleving en emoties in spelvorm uitdrukken, wordt er bij hen voorkeur gegeven aan speltherapie. In speltherapie wordt het kind aangemoedigd om via verhalen, gesprekken en spel te vertellen over zijn moeilijkheden. De therapeute helpt het kind om zijn emoties en ervaringen beter te begrijpen en nieuwe manieren te vinden om ermee om te gaan.

Een individuele begeleiding wordt steeds gecombineerd met oudergesprekken. De frequentie wordt in samenspraak met u vastgelegd. Via deze gesprekken blijft de therapeute op de hoogte van het functioneren van uw kind thuis en op school. Daarnaast is er ook ruimte om stil te staan bij het ouderschap en de zorg voor een kind met sociaal-emotionele of ontwikkelingsproblemen.

Bij jongeren/jongvolwassenen gebeuren therapiesessies voornamelijk aan de hand van individuele gesprekken met de psychologe. Samen zullen ze grondig inventariseren waar het misloopt en trachten te achterhalen wat de onderliggende motivatie kan zijn. De jongere/jongvolwassene bepaalt het tempo van de gesprekken: waar is hij/zij al klaar voor, wat kan hij/zij momenteel aan, ... 

Onze psychologen werken hoofdzakelijk vanuit een gedragstherapeutisch, psychodynamisch of experiëntieel-ontwikkelingsgericht denkkader.

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding omvat werken met het hele gezin aan de manier van communiceren binnen het gezin. De psycholoog kan ook bemiddelen bij conflicten die zich stellen in het gezin. Belangrijk is dat er niet gezocht wordt naar een zondebok, maar dat er oplossingsgericht gewerkt wordt aan mogelijkheden om er als gezin én als lid binnen dat gezin, sterker uit te komen.

Opvoedingsondersteuning

Opvoeden is geen kinderspel. Naarmate kinderen opgroeien, hebben ze andere behoeften op vlak van opvoeding. Voor ouders betekent dit dat ze hun aanpak steeds opnieuw in vraag stellen en aanpassen aan de noden van hun kind in ontwikkeling. Soms weten ouders geen antwoord op het gedrag van hun kinderen en raken ze vast in negatieve patronen waar zowel het kind als de ouders onder lijden. Via opvoedingsondersteuning brengen we deze patronen in kaart en zoeken we samen hoe we als ouder een ander antwoord kunnen bieden op het gedrag van het kind. We vertrekken van de sterktes die aanwezig zijn in elk gezin en werken aan de individuele afstemming tussen ouders en kind.

Studiecoaching

Studeren, hoe doe je dat nu eigenlijk? Er zijn veel antwoorden mogelijk. "Zoals in de lagere school", "Mijn ouders hebben het mij zo geleerd", "Ik leer alles gewoon vanbuiten", "Ik schrijf als één keer over",  "Ik lees alles tien keer"... Geen enkel antwoord is helemaal juist of fout. Het belangrijkste is dat de leerling een methode kan vinden, die voor hem of haar persoonlijk werkt. Een efficiënte en motiverende leermethode, die kan variëren naargelang de lesinhoud.

Het pakket bestaat uit 10 individuele sessies en bevat een aantal standaard thema's waarbinnen de focus ligt op de vragen van de leerling:

 • Motivatie en doelen studierichting
 • Huidige studiemethode onderzoeken
 • Hulpmiddelen gebruiken (agenda, samenvattingen, handboek, werkboek)
 • Vier fasen van leerstofverwerking (verkennen, verwerken, inprenten, herhalen)
 • Toepassen technieken op leerstof van de leerling (eigen handboeken meenemen)
 • Planning van weekschema's, planning grote hoeveelheden leerstof

We houden rekening met de wensen en vragen van de ouders, maar de leerling staat centraal in de therapie. Ouders krijgen regelmatig informatie over de vooruitgang, welke technieken we toepassen en kunnen altijd om een extra oudergesprek vragen.