Werkwijze
Werkwijze

Aanmelding

Als ouder kan je ons telefonisch contacteren en ons vertellen welke problemen zich voordoen. Wanneer er nog onvoldoende zicht is op de oorzaak of de ernst van de problemen adviseren wij te starten met een (multidisciplinair) onderzoek. Zodra er een duidelijke kijk is op de problemen, bekijken we welke therapie opgestart kan worden.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste afspraak

Bij de start van de behandeling wordt er aan de ouders en het kind meer uitleg gegeven over de inhoud van de therapie. Er is dan ook ruimte voor eventuele vragen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doktersvoorschrift

Alle logopedische en kinesitherapeutische behandelingen vinden plaats op voorschrift van uw geneesheer-specialist. Voor psychologische begeleiding is geen voorschrift nodig.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Multidisciplinaire behandeling

Als de behandelende therapeut denkt dat de hulpvraag een multidisciplinaire benadering vereist, dan zal zij na overleg met de ouders het probleem voorleggen bij een andere therapeut. Mogelijks blijft het bij een additioneel advies, maar er kan, indien nodig, ook een aanvullende therapie opgestart worden.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frequentie

Het behandelen van leer-, ontwikkelings- en sociaal-emotionele problemen is geen korte termijntherapie. Soms zijn enkele maanden nodig, maar meestal duurt de behandeling meer dan een jaar. Indien verschillende therapieën nodig zijn, trachten wij deze op elkaar te laten aansluiten.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie

Elke sessie wordt op het einde kort met de ouders besproken. Waar nodig krijgt u richtlijnen mee om thuis met uw kind verder te oefenen. Op regelmatige tijdstippen gebeurt er een herevaluatie om de vorderingen van uw kind te bekijken en de therapiedoelstellingen bij te stellen.

 

Terugbetalingsvoorwaarden

Alle medewerkers van het team beschikken over de wettige erkenning om prestaties te verlenen die in aanmerking komen voor terugbetaling door uw ziekenfonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Privacy Regels

Om goede zorg te verlenen hebben we in het kader van de Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) verschillende gegevens van jouw kind nodig: identificatiegegevens, mutualiteit, rijksregisternummer, gegevens over gezondheid, therapie, onderzoeken en diagnose, gegevens over school en CLB.


We verzamelen deze gegevens om kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen, om onze therapeutische prestaties te kunnen aanrekenen en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.
De gegevens van jouw kind vallen onder ons beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

  • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (school, CLB of andere zorgverleners), of
  • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn, of
  • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen
  • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd.

We zijn verplicht om dossiers 30 jaar te bewaren.

Als patiënt heb je recht op inzage in het patiëntendossier dat we bewaren. Je kan daartoe een schriftelijk verzoek aan de behandelende therapeut richten. Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te corrigeren.
Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming, kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming. Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van de gegevens in het patiëntendossier is de behandelende therapeut, die alle gegevens in het dossier noteert. Zijn/haar contactgegevens zijn dezelfde als die van praktijk Kinderplaneet.